W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na naszej stronie stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

.

Zrozumiałem
bieszczadzkietrasynarciarskie@interia.pl
Zapisy do wyścigu

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje

Regulamin III Bieszczadzkiego Biegu Przełajowego „Tropem Żubra”

MUCZNE 19.05.2018 r.

REGULAMIN

I CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

- Pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej.

- Upowszechnianie biegania w terenie.

Promocja walorów krajobrazowo – przyrodniczych Nadleśnictwa Stuposiany.

II ORGANIZATOR

- Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”.

- Współorganizator Nadleśnictwo Stuposiany.

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją III Bieszczadzkiego Biegu Przełajowego „Tropem Żubra” w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.), jest Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”).

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w III Bieszczadzkim Biegu Narciarskim „Tropem żubra” zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją w/w imprezy, także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

III TERMIN I MIEJSCE:

1. Bieg odbędzie się 19 maja 2018 r. w Mucznem.

2. Start biegu będzie miał miejsce przy Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.

3. Dystans dla biegaczy wynosi:

- Bieg główny: 15 km.

- Bieg kategorii OLD BOY 50+: 15 km.

- Bieg junior młodszy: 1 km.

- Bieg junior starszy: 2,5 km.

- Bieg HARDCORE z przeszkodami: 5 km.

4. Starty następują w godzinach:

- Bieg główny: godz. 10:00

- Bieg kategorii OLD BOY 50+: godz. 10:00

- Bieg junior młodszy i junior starszy: godz. 10:15

- Bieg HARDCORE z przeszkodami: godz. 12:00

Trasa biegu głównego przebiegać będzie oznaczonymi nieutwardzonymi drogami stokowymi i szlakami leśnymi. Start i meta znajdować się będą przy Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Trasy będą przedstawione na mapkach sytuacyjnych i udostępnione na stronie internetowej www.muczne-biegowki.pl. Trasy będą oznaczone taśmą w kolorze biało–czerwonym i farbą koloru zielonego.

IV UCZESTNICTWO

Prawo uczestnictwa:;

- w biegu na dystansie 15 km kobiety i mężczyźni rocznik 1969 – 2002;

- w biegu na dystansie 15 km kategorii OLD BOY 50+;

- w biegu HARDCORE na dystansie 5 km kobiety i mężczyźni roczniki 1968 - 2002.;

- w biegu na dystansie 1 km dzieci w wieku do 10 roku życia - dzieci urodzone w roku 2008 i młodsze;

- w biegu na dystansie 2,5 km młodzież w wieku 11 – 15 lat roczniki 2003 – 2005;

Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Ubezpieczenie NNW ponosi Uczestnik imprezy we własnym zakresie.

Juniorzy i młodzież do lat 18 składają dodatkowo pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu (dostępne w biurze zawodów)

W pakiecie startowym biegu 15 km., biegu kategorii OLD BOY 50+ na 15 km., biegu junior młodszy 1 km. i junior starszy 2,5 km., oraz HARDCORE z przeszkodami 5 km uczestnicy otrzymują numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu (bezzwrotny), a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym (bezzwrotnym).

Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer startowy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i może skutkować brakiem odczytu z punktów pomiarowych na starcie, trasie i mecie biegu.

V ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.muczne-biegowki.pl, opłacenie pakietu startowego przelewem, lub gotówką w biurze zawodów oraz podpisanie formularza zgłoszeniowego podczas odbioru pakietu w dniu zawodów.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

Łączna liczba Uczestników Biegu na 15 km; 1 km., 2,5 km. i 5 km. jest ograniczona do 150 osób. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 18 maja 2018 r. (po tym terminie zgłoszenie jest niemożliwe). Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 18 maja 2018 r. w biurze zawodów w godzinach 18:00 – 20:00. oraz w dniu rozpoczęcia zawodów 19 maja 2018 r. w godz. 7:30 – 9:30.

Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu przy Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.

VI OPŁATY

1. Opłata startowa za udział wynosi:

- Osoby dorosłe 50 zł;

- Dzieci i młodzież do lat 17 - 20 zł.

2. Opłat można dokonywać:

- na rachunek Stowarzyszenia Bieszczadzkie Trasy Narciarskie:

- gotówką w biurze zawodów.

3. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach imprezy oraz na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

VII POSTĘPOWANIE NA TRASIE ZAWODÓW

Podczas biegu Zawodnicy powinni:

1. Biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne.

2. Nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom.

3. Nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę.

4. Biec stylem adekwatnym do możliwości kondycyjnych i zdrowotnych.

Ponadto:

5. Na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne.

6. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.

7. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną zawodów.

8. Postępowanie w razie nieukończenia zawodów. Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcją.

9. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń personelu i przedstawiciela Organizatora oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair - play.

10. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu i ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu, nie przestrzegają poleceń osób o których mowa w punkcie 9 lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na teren Imprezy i w czasie powrotu z niej.

2. Organizatorzy ubezpieczają imprezę w ramach przeprowadzenia imprezy sportowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

3. Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania imprezy.